งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2023 ครั้งที่ 5

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023) “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Education in the Digital Era) ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต