นิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดนิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูจรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวรายงานต่อประธาน และภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการการนำเสนอโครงงาน และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาชั้นปี4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 โครงงาน อาทิ โครงงานระบบแจ้งเตือนถังขยะเต็มผ่าน Line Notify, โครงงานรถบังคับสำรวจผู้ประสบภัย, โครงการโปรแกรมช่วยวิเคราะห์โรคในกลุ่ม NCDs ฯลฯ ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต