การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6

ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด และนายปรัชญา เฉลิมมีกล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน“ ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา