นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพตลาดนัดท่องโลกการศึกษาต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพตลาดนัดท่องโลกการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) เข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแสดงชิ้นงานของนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566