นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Good Paper

ขอแสดงความยินดี!!!! นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (The 11th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยการนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จำนวน 7 บทความ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน จำนวน 3 บทความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัล Good
1. ตรวจจับใบหน้ารับรู้อารมณ์แบบเรียลไทม์ กรณีศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ โดย นางสาวดารารัตน์ จงเจริญ นางสาวนภัสสร สิทธิศรีจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ วิทูธีรศานต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี
2. การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์ โดย นายธนธรณ์ คงเที่ยง อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
3. เว็บไซต์การจัดการอบรมออนไลน์ โดย นายสมใจ จันทร์สน นางสาวเจนสุดา คงเจริญสุข นายธนนท์ บุญอำไพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา