การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11

อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (The 11th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานและบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานในระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566