กิจกรรมนำเสนอสรุปผลงานหลังจากฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมนำเสนอสรุปผลงานหลังจากฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง 11303 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต