โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์หลักสูตร ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโครงการ ณ ห้อง Hybrid Learning 32201 และพื้นที่การเรียนรู้ ILAC CO-LEARNING SPACE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 กันยายน 2565