การนำเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

นักศึกษา รหัส 62 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 และวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565