กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด

4123319 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน การทดสอบเชิงโครงสร้าง การทดสอบระดับหน่วย การทดสอบแบบรวม การทดสอบระบบ การทดสอบเพื่อตรวจรับระบบการวางแผนทดสอบ การจัดทำเอกสารของการทดสอบ องค์กรที่ทำหน้าที่ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ การปฎิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องกับผู้ใช้ระบบ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์

4123624 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(2-2-5)
การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น การเรียนรู้แบบมีการกำกับ การเรียนรู้แบบไม่มีการกำกับ การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร

4123679 เครือข่ายหน่วยประสาท 3(2-2-5)
พื้นฐานเครือข่ายหน่วยประสาท เครือข่ายหน่วยประสาทอย่างง่าย backpropagation เครือข่ายหน่วยประสาท เรเดียลเบซิส ฟังก์ชั่นเครือข่ายหน่วยประสาท รีเคอเรนต์เครือข่ายหน่วยประสาท ทฤษฎีอะแดปทิฟเรโซแนนซ์ เซลฟ์ออร์กาไนซิ่งเครือข่ายหน่วยประสาท การประยุกต์ใช้เครือข่ายหน่วยประสาท

4123680 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นสูง 3(2-2-5)
สถาปัตยกรรมของระบบเว็บแอปพลิเคชัน การออกแบบเว็บสำหรับองค์กร การประยุกต์ใช้แนวคิดเอ็มวีซีในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลบนเครื่องรับและเครื่องให้บริการ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บโดยใช้เฟรมเวิร์ก

4123681 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สถาปัตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระดับองค์กร การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผลกระทบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

4123682 การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ใช้การทำเหมืองข้อมูล การบรรยายลักษณะของข้อมูล การเตรียมข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย การจัดกลุ่มข้อมูล การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล และแนวโน้มของการทำเหมืองข้อมูล

4123683 เว็บเซอร์วิสและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษาที่เกี่ยวข้องกับเว็บเซอร์วิส การกำหนดนิยามเอกสารและแบบแผน สภาพแวดล้อมของเว็บเซอร์วิส ความปลอดภัยในเว็บเซอร์วิส การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานเว็บเซอร์วิสในการให้บริการข้อมูล

4123684 การบริหารฐานข้อมูล 3(2-2-5)
หลักการบริหารฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูลแบบรายการ การถ่ายโอนข้อมูล การควบคุมการทำงานในภาวะการทำงานพร้อมกัน ทริกเกอร์และสโตร์โพรซีเยอร์ ปริทัศน์มุมมอง การสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูล การควบคุมสิทธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารฐานข้อมูล

4123685 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)
ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร

4123686 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์และการประมวลผลภาพ 3(2-2-5)
การประมวลผลภาพและทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ การแทนภาพในระบบคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงคุณภาพของภาพแบบสปาเซี่ยลโดเมน การปรับปรุงคุณภาพของภาพ ในโดเมนความถี่ รูปแบบของสัญญาณรบกวนและการกำจัดสัญญาณรบกวน การบีบอัดข้อมูลภาพ การแบ่งภาพ การรวมภาพ การอธิบายภาพ การเปรียบเทียบภาพและการรู้จำภาพ การติดตามวัตถุ กรณีศึกษางานวิจัย

4123687 เทคโนโลยีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
ภาพรวมระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เซสชันและคุ้กกี้ ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองดิจิทัล ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟร์วอลล์ ชีวมิติ และประเด็นด้านความปลอดภัยอื่นๆ

4123916 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด 3(2-2-5)
หัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาดที่ได้รับความสนใจและทันสมัย

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย

4123320 การโปรแกรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
หลักการของรีโมทโพรซีเดอร์ดอล(อาร์พีซี)และดิสทริบิวเต็ดคอมพิวติ้ง เอ็นไวรอนเมนต์(ดีซีอี)โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเก็ตด้านเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย โดยอาศัยรูปแบบโพรโทคอลต่างๆ การเขียนโปรแกรมรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4123321 การโปรแกรมบนเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 3(2-2-5)
หลักการและสถาปัตยกรรมของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย และสถาปัตยกรรมของโหนดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในอุปกรณ์เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายในแบบต่างๆ โครงสร้างภาษา nesC ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เซนเซอร์ไร้สาย การใช้งานและพัฒนาโปรแกรมบนโหนด XBee ตามมาตรฐาน Zigbee การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ Zigbee และบอร์ด Arduino

4123322 การโปรแกรมระบบ 3(2-2-5)
การโปรแกรมที่ช่วยให้กระบวนการจัดการระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีความถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาสคริปต์ เช่น เชลล์สคริปต์ เพิร์ล VBScript เป็นต้น การโปรแกรมสำหรับจัดการผู้ใช้งานพื้นที่ใช้งานการจัดการเมล์ การตรวจสอบเครือข่าย การสร้างระบบแจ้งเตือนจากเหตุการณ์ ผิดปกติต่างๆ การตรวจสอบล็อกไฟล์ รวมถึงการสร้างรายงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลระบบทั้งในอีเมลและเว็บเพจ

4123412 การคำนวณสมรรถนะสูง 3(2-2-5)
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง การนำไปใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหาขนาดใหญ่ การคำนวณอย่างหนักที่ทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแบบกระจาย ระบบอ็อบเจ็กต์แบบกระจาย ระบบเครือข่ายแบบกระจาย ประสิทธิภาพและการทำนาย เครื่องแม่ข่ายที่ขยายตัวได้ ระบบคอมพิวเตอร์เมต้าและระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์

4123688 เทคโนโลยีเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่ 3(2-2-5)
เทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ ในการสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่ เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล เครือข่ายไร้สายส่วนท้องถิ่น เครือข่ายไร้สายส่วนเมืองและเครือข่ายไร้สายขนาดใหญ่

4123689 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
รูปแบบและมาตรฐานใหม่ของระบบเครือข่าย คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์เครือข่าย ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานในระบบเครือข่าย แนวทางและขั้นตอน ในการปรับเปลี่ยนหรือการนำมาใช้งานร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่ก่อน แนวโน้มของเทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่

4123690 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)
หลักพื้นฐานและเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โพรโทคอสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เช่น RFID ,NFC ,ZigBee ,CDMA ,LTE ฯลฯ การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเว็บเซอร์วิส การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รอบข้าง แฟลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา ตัวอย่างเช่น สมาร์ตกริด สมาร์ตโฮม สมาร์ตซิตี้ หรืออื่นๆ

4123721 ความมั่นคงของเครือข่าย 3(2-2-5)
ความมั่นคงของเครือข่าย การเข้ารหัสลับทั้งแบบกุญแจสมมาตร และกุญแจแบบอสมมาตร ลายเซ็นต์ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานของระบบกุญแจสาธารณะ การพิสูจน์สิทธิ์แบบต่างๆ การยืนยันตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ ไฟร์วอล ไวรัส เทคโนโลยีป้องกันการบุกรุก

4123722 การออกแบบเครือข่าย 3(2-2-5)
การทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย สายสัญญาณ โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง ระบบปฏิบัติการ เครือข่าย ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการด้านเครือข่าย การจัดทำเอกสาร การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์และ คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน การหาขนาดของแบนด์วิดที่ใช้งาน การออกแบบเครือข่ายหลัก เทคโนโลยีที่ใช้ใน การจัดการทราฟฟิกและนโยบายด้านความปลอดภัย การจัดวางไฟล์วอล์ IDS และ IPS การวิเคราะห์ปัญหาและ แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเครือข่าย

4123691 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ ตลอดจนศึกษาถึงการพัฒนาซอฟแวร์ให้มีความสามารถในการทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกรรม ในเชิงธุรกิจ หรือเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับนันทนาการและความบันเทิง

4123692 การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ คุณลักษณะสำคัญของการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ประเภทของการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้เวอร์ชวลไลเซชั่น การจัดการบนกลุ่มเมฆ รูปแบบการให้บริการของบนกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยในบนกลุ่มเมฆ การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับบนกลุ่มเมฆ

4123917 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย 3(2-2-5)
ศึกษาหัวข้อพิเสษเฉพาะด้านต่างๆ ที่ได้รับความสนใจและทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครือข่ายและตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสื่อประสมและการพัฒนาเกม

4123693 การตัดต่อเสียงและวีดิทัศน์สำหรับงานดิจิทัลมีเดีย 3(2-2-5)
ชนิดและลักษณะของสื่อ รูปแบบและมาตรฐานของแฟ้มข้อมูลมัลติมีเดีย เทคนิคการบีบอัดข้อมูล การตัดต่อเสียงและเทคนิควิธีการปรับแต่งเสียง การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัลและเทคนิควิธีการปรับแต่งวีดิทัศน์ดิจิทัล เทคโนโลยีเสียงและวีดิทัศน์บนระบบเครือข่าย เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อเสียงและวีดิทัศน์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเสียงและวีดิทัศน์ดิจิทัล

4123694 การออกแบบและพัฒนาดิจิทัลมีเดียบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาดิจิทัลมีเดียที่ทำงานบนเทคโนโลยีเคลื่อนที่ การออกแบบและการสร้างส่วนเชื่อมต่อแบบโต้ตอบกับผู้ใช้และส่วนนำทาง การสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ภาพ รายการ การนำทาง แผนที่ หรืออื่นๆ ด้วยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4123695 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สำหรับงานดิจิทัลมีเดีย 3(2-2-5)
หลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พื้นฐานขั้นตอนวิธีสำหรับรูปทรง 2 มิติ และ3 มิติ เทคนิคต่างๆ ทั้งในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น การสร้างรูปหลายเหลี่ยม การแปลง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อน การย่อหรือขยาย และการหมุน การออกแบบภาพกราฟิก ส่วนประกอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบการวาดภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบสี คุณสมบัติด้านต่างๆ ของภาพกราฟิก ชนิดของไฟล์ภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม

4123696 แอนิเมชัน 2 มิติ (วิชาบังคับก่อน :คอมพิวเตอร์กราฟิกส์) 3(2-2-5)
หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ขั้นตอนวิธีสำหรับรูปทรง 2 มิติ การจัดสร้างตัวละคร และจัดกำหนดคีย์เฟรมตามลักษณะ ชุดท่าทางการเดิน ชุดท่าทางการวิ่ง ชุดท่าทางการกระโดด และชุดท่าทางการต่อสู้ การใช้อาวุธ เพื่อใช้ในการพัฒนาเกมและแอนิเมชัน

4123697 แอนิเมชัน 3 มิติ (วิชาบังคับก่อน :แอนิเมชัน 2 มิติ) 3(2-2-5)
หลักการสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นตอนวิธีสำหรับรูปทรง 3 มิติ สร้างการควบคุมโครงสร้างกระดูกตัวละคร การสร้างการเคลื่อนไหวพื้นฐานของแอนิเมชัน เช่น การเดินและการวิ่งของตัวละคร เพื่อใช้ในการพัฒนาเกมและแอนิเมชัน

4123698 การพัฒนาเกม 3(2-2-5)
หลักการพัฒนาเกม กลยุทธ์ในการสร้างเกม รูปแบบเกม 2 มิติ และ เกม 3 มิติ การวิเคราะห์และออกแบบเกม การออกแบบตัวละคร การควบคุมแอนิเมชัน การแสดงเสียง การควบคุมวิธีการจัดแสงในเกม สถาปัตยกรรมและภาษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนาเกม

4123699 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ทฤษฎีของปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ ประเภทของปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างเกม การออกแบบปัญญาประดิษฐ์ในเกมคอมพิวเตอร์ การสร้างกลยุทธ์ในเกม การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

4124605 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับงานดิจิทัลมีเดีย 3(2-2-5)
กลวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์โดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน เช่น การออกแบบตัวอักษรและข้อความ การออกแบบสัญลักษณ์ ทฤษฎีสีในงานออกแบบ ภาพถ่าย และการจัดองค์ประกอบของภาพ การเลือกใช้เสียงในงานดิจิทัลมีเดีย

4124606 การออกแบบตัวเชื่อมประสานสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ 3(2-2-5)
หลักการ แนวคิด รูปแบบ และจิตวิทยาของสื่อเชิงโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบตัวเชื่อมประสานเพื่อใช้ในการผลิตสื่อ เชิงโต้ตอบ

4123918 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีสื่อประสมและพัฒนาเกม 3(2-2-5)
หัวข้อพิเศษเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความสนใจและทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อประสมและตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ