กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  8 หน่วยกิต

 

[vc_row] [vc_column] [vc_tta_tour] [vc_tta_section title=”4122111 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-3101″] [vc_column_text] กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและการพาณิชย์ การใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด ความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา ผลกระทบที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4122211 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-2601″] [vc_column_text] สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ความสำคัญของสารสนเทศทางธุรกิจ การวางแผนระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศทางการผลิต ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วิวัฒนาการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศด้านลูกค้าสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4122212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-1749″] [vc_column_text] หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ(SDLC) หน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์ระบบ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ปัญหาและรายละเอียดความต้องการของระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยเทคนิคเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบส่วนนำข้อมูลเข้าและออกรายงานข้อมูล
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4121602 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-1204″] [vc_column_text] หลักการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน โครงสร้างของ HTML อิลิเมนต์ของ HTML การใช้แอตทริบิวต์ แคสเคดสไตล์ชีต และคลาส เพื่อปรับเปลี่ยนอิลิเมนต์ของ HTML การสร้างฟอร์ม การจัดโครงร่างหน้าเว็บ เว็บที่ตอบสนองต่อขนาดอุปกรณ์ ภาษาจาวาสคริปต์และเฟรมเวิร์กที่เกี่ยวข้อง เช่น แองกูลาร์เจเอส หรืออื่นๆ ด็อกคิวเมนต์อ็อบเจกต์โมเดล การจัดการเหตุการณ์ และการใช้งานรูปภาพและมัลติมีเดีย
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4122618 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-2311″] [vc_column_text] หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ การวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม ส่วนประกอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบการวาดภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว หลักการและส่วนประกอบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กรรมวิธีการออกแบบ ตัวแบบของผู้ใช้ในการออกแบบ และการประยุกต์ในงานทางด้านกราฟิก
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4123678 ระบบชาญฉลาด 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-3601″] [vc_column_text] แนวคิดและวิธีการของระบบชาญฉลาด พัฒนาทักษะพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การวางแผน ความไม่แน่นอนกับการหาเหตุผลจากความรู้ การเรียนรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงการใช้งาน การรับรู้ และหุ่นยนต์
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4121505 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-0106″] [vc_column_text] ศึกษารูปแบบไวยากรณ์ หลักการเขียนโปรแกรม คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการ เงื่อนไข การเปรียบเทียบ การทำซ้ำ โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โปรแกรมแบบเรียกซ้ำ ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใจภาษาหนึ่ง
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4122619 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-0106″] [vc_column_text] แนวคิดของอ็อบเจกต์ คลาส สมาชิกของคลาสและส่วนขยาย การโหลดเกิน คลาสนามธรรม อินเทอร์เฟส การรับทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน การนำกลับมาใช้ใหม่ การออกแบบคลาสส่วนต่อประสานกราฟิกส์กับผู้ใช้ การออกแบบโปรแกรมโดยใช้เทคนิคโมเดล-วิว-คอนโทรล (เอ็มวีซี) หรือแบบอื่นๆ
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4123318 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-3311″] [vc_column_text] หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรวบรวมความต้องการของระบบ การสร้างแบบจำลองของระบบ การออกแบบส่วนต่อประสาน กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรวมระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ซีเอ็มเอ็มไอ การบริหารจัดการโครงการ
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4123919 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-0106″] [vc_column_text] จัดทำโครงงานที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอ์ เขียนข้อเสนอโครงงาน นำเสนอโครงงานและรายงานผลการดำเนินการของโครงงาน
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4121506 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-1201″] [vc_column_text] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อะเรย์ สแตก คิว ลิงค์ลิสก์ การประมวลผลข้อมูลสตริงก์และการจับคู่รูปแบบ การค้นหาและเรียงข้อมูลภายใน การเวียนเกิด แฮชชิง ฟังก์ชัน ต้นไม้และกราฟ ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4122620 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-2312″] [vc_column_text] ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศ หลักการของระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การทำข้อมูลให้เป็นบรรทัดฐาน ภาษาสอบถามข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลในองค์กร
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4122707 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-2201″] [vc_column_text] เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด การส่งข้อมูล การควบคุม ในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4123720 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-3708″] [vc_column_text] ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการอินพุต/เอาท์พุต การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4123919 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-4659″] [vc_column_text] สัมมนาหัวข้อที่เป็นความรู้ใหม่หรือร่วมสมัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4121706 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-1701″] [vc_column_text] โครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยควบคุมและอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุต เรจิสเตอร์ หน่วยค่านวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ ระบบบัส การออกแบบชุดคำสั่ง การทำไปป์ไลน์ มัลติโพรเซสเซอร์
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4122708 ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-3314″] [vc_column_text] ความรู้ทั่วไปของไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ การอินเทอร์รัปต์ การควบคุมข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก และการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีสำหรับไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [/vc_tta_tour] [/vc_column] [/vc_row]