[vc_row] [vc_column] [vc_tta_tour] [vc_tta_section title=”4121107 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-1444″] [vc_column_text] การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด รากของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณฟังก์ชัน การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4121108 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-1601″] [vc_column_text] คำศัพท์เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคำศัพท์กึ่งเทคนิค เทคนิคการสรุปใจความจากการอ่านตำรา บทความวิจัย และวารสารทางคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสาร เช่น การแนะนำตนเองในการสมัครงาน รวมทั้งเทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติเพื่อสมัครงาน รายงานโครงการ
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4121109 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-1401″] [vc_column_text] เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรงวงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย ฟังก์ชันตรีโกณมิติอินทิกรัลการประยุกต์อนุพันธ์และอินทิกรัล
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4121110 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-1501″] [vc_column_text] ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านสถิติ
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4122112 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-2401″] [vc_column_text] เซต ลำดับ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบปรากฏซ้ำ ความสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4122113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-1498″] [vc_column_text] คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ หลักการสนทนาทางธุรกิจ การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การอ่านเอกสารทางธุรกิจจากสื่อ การบรรยายลักษณะสินค้า การสอบถามรายละเอียดสินค้า การสืบค้นสารสนเทศทางธุรกิจ
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [vc_tta_section title=”4123112 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6)” tab_id=”1513090391185-c6387e08-1402″] [vc_column_text] คำศัพท์ ไวยากรณ์ และสำนวนเพื่อการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ทักษธการพูดและการเขียน เพื่อการนำเสนออ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนำเสนอ วิธีการรวบรวมข้อมูลและร่างสคริปต์เพื่อการนำเสนอ วิธีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อช่วยให้การนำเสนอมีความชัดเจนและน่าสนใจ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนองานทางธุรกิจในลักษณะต่างๆ
[/vc_column_text] [/vc_tta_section] [/vc_tta_tour] [/vc_column] [/vc_row]