[vc_row][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=”โครงงานนักศึกษา รหัส 58″ tab_id=”1589432447514-d0c2307a-e89d”][vc_column_text]

นายวรุท ตันติอมรพงษ์ และ นางสาวกุลชา ลายประดิษฐ์ การระบุชนิดของต้นกระบองเพชรโดยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

นายสรวิศ คงทน และ นายจิรายุส คะลา ระบบแนะนำหนังสือสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

นายยศนนท์ ยศยิ่งยง และ นายกิตติภพ ลิ้มนิรมล ระบบแนะนำรายละเอียดแลนด์มาร์คในกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

นายกันต์ คงในสุข และ นายจักรกฤษ จิตตินันท์ ระบบตรวจจับอักษรจีนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันโดยอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

นายณัฐพงษ์ สามมัคคี และ นางสาวณิสรา เกษมจันศิรินนท์ ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นายเฉลิมขวัญ ซาบซึ้งไพร และ นายธนพล แก่นนาคำ ระบบแนะนำร้านอาหารฮาลาลในกรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นางสาวขวัญหทัย แสวงสุข และ นางสาวบัณฑิตา บุญมา ระบบจัดการภาคนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นางสาวสุธิดา กกกนทา และ นางสาวโสรยา วิโรจน์ ระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นายพศวัต ก้อนเงิน และ นายภานุพงศ์ รัตนวงค์ ระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นจากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นางสาวพรชนก วาสนานำ และ นายณัฐวุฒิ เฉียบแหลม ระบบให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะในกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นายวัศพล สารบรรณ และ นายชิน แซ่โซว ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นายสกลสิทธิ์ สิงโตอาจ ระบบอ่านข้อความอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นางสาวสุธิมา อมรวรรัตน์ ระบบทะเบียนนักศึกษาเพื่อการให้คำปรึกษาและติดตามนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นายต่อศักดิ์ ทับทองห้วย และ นายวิศรุต โชติ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญสินี พุทธิทวีศรี

นายณวพรรษพล เลิศสิทธิธาปัญญา และ นายสุธีนาถ วุฒิจันทร์ เครื่องสังคโลกและอาวุธโบราณสมัยสุโขทัย อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญสินี พุทธิทวีศรี

นายกฤษฏา วุฒิเจริญวิทย์ และ นายกฤตบุญ อัตตเกษม แอปพลิเคชันแนะนำ 9 วัดริมน้ำท่าน้ำนนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

นายอัษฎาวุฒิ เปียคง และ นาวสาวกิ่งกาญจน์ ศิลปคัมภีรภาพ แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัด – ฝั่งพระนคร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญสินี พุทธิทวีศรี

นายเจษฎากร พีระพัฒนพงษ์ และ นางสาวริษา สุขะ แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัด – ฝั่งพระธนบุรี อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญสินี พุทธิทวีศรี

นายสังสิทธิ์ บุญประสงค์ และ นายเด็ดเดี่ยว มาทน แอปพลิเคชันกาพย์เห่เรือและองค์ประกอบของเรือด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

นายจิรวัฒน์ เหรียญทองชัย และ นายจตุพร อินทร์สกุล การศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ไทยในยุคสมัยพระนารายญ์มหาราชด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

นายวทัญญู อ่วมเมี่ยง แอปพลิเคชัน 236 ปี ใต้ร่มพระบารมีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญสินี พุทธิทวีศรี

นางสาววิภาวี ทองด้วง และ นางสาวศุภนิดา ปราบยุทธ์ แอปพลิเคชันอาหารไทยตามบทพระราชนิพนธ์ของพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียว Video Stop Motion อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

นายกริชพล อิสระสกุลพงศ์ และ นายปิยะนัฐ น้องโอษฐ์ Ayutthaya Survivor Game 3D อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

นายคณิติน แซ่เตียว และ นายกฤตมุข ธนรัช แอปพลิเคชัน Alphabet for Fun อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญสินี พุทธิทวีศรี

นายก่อโชค ชิงพงสานนนท์ และ นายนิธิกันต์ นนทรีย์ สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในรูปแบบเกมสามมิติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

นายวิสิทธิ์ ชัยสิทธิการค้า และ นางสาวตรีรพัชร ศาลาศรัย Stone Age 2D อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

นายวีรชน ทองจ๋าย และ นายปัจจุบัน พานิช Black Panther Interactive Game Controls with Kinect อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

นายจิรายุ เครือวัลย์ และ นายปิยบุตร รักใคร่ เกมเขาวงกตตามรอยละครเรื่องบุพเพสันนิวาสยุคปัจจุบันในรูปแบบเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

นายอธิป เฮียงโฮม และ นายปวรุตม์ แสงอุทัย การส่งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

นายสัณฑสักก์ สาทรานนท์ และ นายฤทธิพร อภิสุทธิพร Aged Care All The Time อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

นายจัตตุพร มณีศรี และ นายสิทธิณัฐ แพรกอุดม QR Code อ่านฉลากยาและแจ้งเตือน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

นางสาวกาญจนา แสวงสุข และ นางสาวณัฐฐิณี จรกา หุ่นยนต์สำรวจวัตถุต้องสงสัย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

นายอคิราภ์ แสงณรงค์ และ นายกฤตภาส บำรุงสกุลชัย ระบบหุ่นยนต์รถบังคับด้วยเสียง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย

นางสาวปิยะพร ฤทธิ์เรือง และ นายสถิต ไกรกลิ่น ระบบ Control by Yourself อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย

นายนพพล เขื่นคำป้อ และ นายณัฐพล ศุภผล Medic Alert อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย

นายชนสิทธิ์ สุดกังวล และ นายทัศพงศ์ อนันต์ แอพพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งรถประจำทาง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปเนต หมายมั่น

นายอนุชา เจริญสุข และ นายธนวัฒน์ กอปัญญาพิพัฒน์ ราวตากผ้าอัจฉริยะ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปเนต หมายมั่น

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]