[vc_row][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=”โครงงานนักศึกษา รหัส 57″ tab_id=”1513090391185-c6387e08-0094″][vc_column_text]

นางสาวกมลทิพย์ ถีติปริวัตร์ และ นางสาวพรศิริ รักษาสุข  การเพิ่มประสิทธิภาพแก่รหัสผ่าน ( Salting Password ) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย

นางสาวพิมลกนก ศรีเมือง และ นายนัยสันต์ สิริจรจรรยาดี Cleaning System  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า

นายซุกิฟลี ดอเล๊าะเจ๊ะแต และ นายจิรัฐติกุล รอดทองแดง ระบบ Restaurant Web Application อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นางสาวชวิศา สำเภาแก้ว มิเตอร์กรองน้ำอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี

นายณัฐพงศ์ คงสมแก้ว และ นายรัฐพล เงาอำไพพันฑูรย์ ระบบทะเบียนพนักงานและเงินเดือน กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดอนนท์อุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า

นายธนกร กิตติธนนพร และ นายอภิรุจ ศรีนวลปาน เครื่องบอกสรรพคุณยาด้วยเสียง (System tell information of medicine with audio) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

นางสาวจิตรามาส เล็กอรุณ และ นายธีร์ชนันท์ ฟักประไพ ระบบคลังข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี

นางสาวณัฐวดี รัตนสุพร และ นางสาวกัลยาณี โอ่เรือง ระบบขายโครเชต์ออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า

นายณัฐภัทร วะรังกรณ์ และ นายฐาโรจน์ บูรเทพ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นายทศพร ดวงดิษฐ์ และ นายวิรัฐพงศ์ เกษมเรืองสกุล ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยอาหารขึ้นชื่อรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี

นายศุภกิตติ์ สินทรัพย์ และ นายชวิศ ติละกุล ระบบสารสนเทศสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นายเกียรติศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และ นายภูวดล จรูญศักดิ์ ระบบให้คำแนะนำรายการอาหารเพื่อสุขภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นายปุณยวัฒน์ กลมทุกสิ่ง และ นายกีรติ ฉ่ำฉิม ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้านผ่านทาง SMS อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น

นายจารุวิทย์ บุญมา และ นายปวริศร์ อินต๊ะภูมิ ระบบจัดการข้อมูลขนมอบโฮมเบเกอรี่ (Information Management System For Home Bakery) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี

นายทรัพย์สิน วงษ์ครีทา และ นายพัชรศักดิ์ อุตมะ แอพพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทางในเขตพระนคร (Bus To Go Application) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี

นายปณัฐ เปรมปรีชา ระบบจัดการแบบสอบถามออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นายชนาธิป จำนรรจ์สิริ และ นายสิทธิเกียรติ สุจิตรนนท์ ระบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นริมทางสำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวในกรุงเทพมานคร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นายกิตติพนธ์ชัย วิทูรประสาทผล และ นายสิรภพ ศิริจิราพันธ์ ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา (Cane For The Blind) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

นายธนัท กาญจน์ก้านเหลือง และ นายภัทร เหวนะ ระบบจำหน่ายปลาสวยงามออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นายสิทธา สายใหม่ และ นายธนเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์ Microcontroller Smart Farm  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย

นายสิทธิพล ผลพานิช และ นายสุขศรัณย์ ไกรสิงห์สม ระบบสารสนเทศจัดการภาคนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี

นางสาวสุดารัตน์ วิริยะภิญโญชีพ และ นางสาววรรณนิสา สมหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (Course Assessment Management Information System (CAMIS)) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี

นายศุภนัฎ เที่ยงธรรม และ นางสาวติณณา บุญอินทร์ ระบบเสมือนจริงและความเป็นจริงเสมือนศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

นางสาวกาญจนาพร จันทร และ นางสาวอรวรรณ นนท์พละ ระบบเสมือนจริงและความเป็นจริงเสมือนศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

นายอัษฎาวุฒิ เข็มทอง และ นายณัฐชัย วิจิตรจินต์ ระบบสารสนเทศเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นางสาวอุณดา กลั่นซ้าย ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นายธนพร สายเนตร และ นายกลินท์ โอชะกะ Follow GPS อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย

นางสาวชุติมา แสนบุดดา และ นายกมลภพ หอเจริญ ระบบ E-book Computer Science อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย

นายนรวิชญ์ คุปตะศิริ และ นายกฤษนันท์ เจริญชาติ Affiliate By Search Engine Optimization อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นายณฐดล วิศวะวาทิน โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ของไทยในรูปแบบการสร้างความเป็นจริงเสริม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]