[vc_row][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=”โครงงานนักศึกษา รหัส 59″ tab_id=”1589432512666-1a93ca66-f19a”][vc_column_text]

นายพิชญุตม์ วงศ์พัฒนวุฒิ และ นายศิริชัย แตงอ่อน แอพพลิเคชั่นออกแบบเสื้อยืด อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย

นายกันตพงศ์ มีคล้ำ และ นายรวิภาส สุวรรณอาภา เครื่องดูแลสุขภาพและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

นางสาวศุภวรรณ หลงบางพลี และ นางสาวมณีรัตน์ คำสนาม รถบังคับผ่านมือถือเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ตึกถล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

นายชนกันต์ ศิลปเจริญ และ นายธีระพัฒน์ คิ้มแหน ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในบ้าน ด้วย Line Notify อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น

นายยุทธพิชัย บุญสงค์ และ นายจีระวุฒิ เฟื้องฟุ้ง ระบบวัดค่าฝุ่นพ่นละอองน้ำอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

นายภัทรภณ วันแอเลาะห์ และ นายวุฒธิชัย ผกาแดง ระบบตรวจสอบและค้นหาลายกระเบื้องบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น

นายกฤตพล พันสีนาม และ นายปวริศ ทองเอก Lighting Automation using Google Assistant อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น

นายวงศธร จิตรวิไลย แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธทวีศรี

นายชัยกิตติ์ พิพัฒน์ผลสกุล Math Survivor อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธทวีศรี

นายณัฐพงษ์ สุขประเสริฐ แอปพลิเคชันค้นหาและนำทางด้วยเสียงไปยังสถานที่เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

นายวิทวัส เล็กสมบูรณ์ Childhood’s Memories อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา ผิวมา

นายสิริชัย เฮงอาภรณ์ แอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธทวีศรี

นายวิกรม กองเนียม The Avengers by Utity 2D+ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

นายเอกพจน์ เพชรแก้ว เกมฝึกทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 GOGO TO BLOCK GAME อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา ผิวมา

นายดีไซน์ ทันหา ระบบแนะนำบริการทางสุขภาพของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชายทะเลภาคตะวันออกด้วยเทคนิคการกรองร่วมตามเนื้อหา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นทอง ระบบแนะนำสินค้าเสื้อผ้าออนไลน์เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

นาวสาวปัฐวิกานต์ ทรัพย์ทวี ระบบช่วยระบุสายพันธ์เพื่อให้คำแนะนำในการเลี้ยงสุนัข กรณีศึกษา 10 อันดับสายพันธ์สุนัขในประเทศไทย อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

นายภูเพชร ชมภูมิ่ง ระบบวิเคราะห์ความเห็นร้านค้าออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

นายอัฐฏากร นาคขวัญ ระบบเช็คอินการเข้าทำงานโดยการรู้จำใบหน้าด้วยคอนโวลูชันนิวรัลเน็ตเวิร์ก อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

นายธีรภัทร โสมสงค์ ระบบรู้จำภาพอาหารไทยปักใต้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคคอนโวลูชันนิวรัลเน็ตเวิร์ก อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

นางสาวศรวนีย์ รัตนเรืองศิลป์ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยวัดค่าความชื้นในดิน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]