หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                          33    หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                  90    หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน (21 หน่วยกิต)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน (48 หน่วยกิต)
2.3 วิชาเลือก (18 หน่วยกิต)
2.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (3 หน่วยกิต)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                               6    หน่วยกิต