หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science Program in Computer Science

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและวางแผนหลักสูตรให้มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งในปัจจุบันมีอายุครบ 30 ปี บริบูรณ์ เป็นหลักสูตรที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมายาวนาน มีความเก่าแก่และเป็นที่ยอมรับกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ โดยการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่สนับสนุนการดำเนินการทั้งอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการบริการ การศึกษาปฐมวัยและการพยาบาลและสุขภาวะ ซึ่งจะเห็นว่าภาคธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันรวมถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมล้วนมีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และมีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสื่อประสมและการพัฒนาเกม ควบคู่คุณธรรม และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสำคัญ

วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความชำนาญอย่างเพียงพอ เพื่อนำความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อเนื่องในระดับสูง
3. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย ด้านเทคโนโลยี สื่อประสมและการพัฒนาเกม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4. มีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม
5. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้