ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวสุจีปภา ทองเนียม

เลขานุการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์